Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest jest Twórca prezentowanych na stronie www.platformy-art.com obrazów, Maks Kapalski – właściciel i administrator strony www.platformy-art.com, zamieszkały pod adresem: ul. Przepilińskiego 25 B, 43-400 Cieszyn, e-mail: makskapalski@gmail.com
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego. 

Dane Osobowe 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi prezentowane na stronie www.platformy-art.com
 2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. 
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej platform-art.com, realizacji zamówień na produkty i usługi, reakcji na informacje przesłane do Twórcy z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: złożenia zamówienia, zakupu produktów i usług Twórcy, lub w toku korzystania z formularza kontaktu Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. 
 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Twórcę.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
 6. Podanie danych wymaganych w procesie składania zamówienia  oraz korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Twórcę. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient może wnieść umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych oraz usunięcia całości jego danych osobistych w posiadaniu Agministratora. Nie dotyczy to żadnych danych które Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 8. Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług i realizacji zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres. 
 10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu produktów i usług Twórcy, korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny www.platformy-art.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej– z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.platformy-art.com
 11. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny platform-art.com i jej poddomen niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie platformy-art.com wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mai. 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim 

 1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Zmiany Polityki Prywatności 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.platformy-art.com. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.