Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej obrazów na zamówienie na stronie www.platformy-art.com przez twórcę obrazów:

Maks Kapalski, zamieszkały w Cieszynie, ul. Przepilińskiego 25 B, 43-400 Cieszyn, adres e-mail makskapalski@gmail.com, zwanym w dalszej części regulaminu Twórcą.

Warunki ogólne

Przedmiot oferty na stronie www.platformy-art.com stanowią obrazy wykonane na indywidualne zamówienie Klienta według pierwowzorów, będących własnością Katarzyny Świstelnickiej, które to pierwowzory powstały na podstawie przekazów do Interaktywnych Platform Transformacji®, własności intelektualnej SKISK – Instytutu Świadomości Kwantowej Świstelnicka & Kaliński.

 1. Autorem obrazów, zarówno pierwowzorów, jak i obrazów wykonywanych na zamówienie Klienta, jest Maks Kapalski.
 2. Zamówienia na stronie www.platformy-art.com mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Twórcą. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej platformy-art.com odnoszące się do towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie platform-art.com, odpowiedniego formularza  zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
 6. Twórca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Kupującego oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.
 7. Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową i z chwilą otrzymania maila przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Dodatkowo twórca poinformuje klienta na wskazany w zamówieniu adres e-mail o dacie rozpoczęcia realizacji zamówienia i przewidywanym terminie dostarczenia obrazu.
 8.  Twórca zobowiązuje się wysłać zakupiony przez Kupującego obraz na zamówienie w terminie do 30 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego strony zgodnie ustaliły.
 9. Twórca dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 10. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej www.platformy-art.com wyrażone są w złotych polskich.
 11. W przypadku zamówień na terenie Polski Kupujący nie ponosi kosztów transportu, opakowania, ubezpieczenia przesyłki. W przypadku zamówień zagranicznych, Twórca poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach na wskazany w zamówieniu adres e-mail Kupującego.
 12. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności. Zasady płatności określone zostały na stronie platform-art.com.
 13. Ceny obrazów podane na stonie internetowej platform-art.compodane są w PLN. Wymiary obrazów podane są w centymetrach ( pierwszy wymiar to wysokość obrazu , drugi wymiar to szerokość obrazu )

Odstąpienie od umowy przez Kupującego

14. Kupujący ma możliwość rezygnacji z zakupionego na stronie www.platformy-art.com obrazu lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w wciągu 14 dni od zawarcia umowy składając odpowiednie oświadczenie na adres makskapalski@gmail.com

15. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest możliwa jedynie w przypadku, gdy jego realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. W sytuacji kiedy zamówienie zostało już zrealizowane w części lub całości, Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, kiedy pokryje część lub całość wykonanego zlecenia.

16. Zgodnie z §38 „ustawy o prawach konsumenta”, Kupującemu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po jej zrealizowaniu.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Reklamacje

18. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego obrazu powinny być składane przez Kupującego na adres makskapalski@gmail.com. Zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z umową w ramach umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

19. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący powinien odmówić jej odebrania. Odebranie uszkodzonej przesyłki jest równoznaczne z utratą możliwości reklamowania uszkodzeń przesyłanych towarów.

20. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych przedmiotów z zamówieniem Kupujący ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail makskapalski@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Twórcy w ciągu 7 dni od momentu odebrania przesyłki.

21. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– numer i datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Twórca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Twórca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

22. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.

23. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu zwrotu pozostaje po stronie Twórcy.

24. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Każdy obraz jako dzieło artystyczne wykonywane na indywidualne zamówienie posiada unikalne cechy różniące go od prezentowanego na stronie platform-art.com wzoru, które nie mogą zostać uznane za niezgodność z zamówieniem.
Kolory towarów prezentowanych na stronie mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na indywidualne ustawienia i stan techniczny monitora, rodzaj oświetlenia czy też jakość zdjęć. Rozumiane w ten sposób różnice w kolorystyce czy też różnice w odniesieniu do wzoru nie stanowią podstawy do składania reklamacji.